Navigácia

Implementácia NP PRINED

Implementácia NP PRINED

      

                   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa v školskom roku 2014/2015 podpísalo zmluvu o zapojení sa školy do Národného projektu PRINED – PRrojekt INkluzívnej EDukácie.

Cieľom projektu je implementovať do vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä žiakov z marginalizovaných komunít. K tomu bude slúžiť v škole pôsobiaci inkluzívny tím odborníkov – pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov, psychológa a sociálneho pedagóga, ktorý bude  pomáhať žiakom prekonávať vzdelávacie ťažkosti a v popoludňajších hodinách pedagógovia školy budú realizovať záujmové krúžky.

Významná je aj materiálna podpora. V rámci projektu školy získajú didaktický balíčekv hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov.