• Charakteristika činnosti

    •         Školský špeciálny pedagóg informuje:

        

     V našej ZŠ s MŠ pracuje už siedmy školský rok špeciálny školský pedagóg, ktorý poskytuje pomoc:

     1.      Začleneným žiakom so zdravotným znevýhodnením do bežnej triedy základnej školy (narušená komunikačná schopnosť, poruchy správania, vývinové poruchy učenia, telesné postihnutie)

     2.      Ostatným (prejavy, príznaky vývinových porúch učenia, syndrómy ADD, ADHD)

      


      


     Špeciálno - pedagogický servis prebieha:
                                                                                       

     - priamo v triede na hodine – začlenený žiak sa učí v triede spolu s ostatnými spolužiakmi 

                                                   a na niektorom predmete mu pomáha školský špeciálny pedagóg
                                       
     - individuálne-  reedukačnými cvičeniami mimo triedu     Reedukácia sa zameriava na oblasti:

     -zrakového vnímania

     -sluchového vnímania

     -priestorovej a pravo-ľavej orientácie

     -komunikačných zručností

     -koncentrácie pozornosti

     -rozvoja motoriky

     -rozvoja matematických schopností
     Pojmy zo špeciálno- pedagogického slovníka

         ŠVVP- žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiak zdravotne oslabený a chorý, žiak, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiak s ťažkým mentálnym postihnutím umiestnený v domove sociálnych služieb, žiak s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu a žiak intelektovo nadaný.                                                                  


         Začlenený žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do ZŠ  výlučne na základe písomného vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálno-pedagogického poradenstva, po vykonaných odborných diagnostických vyšetreniach (psychologického a špeciálno-pedagogického).


     Dyslexia - porucha čítania. Prejavuje sa neschopnosťou dieťaťa naučiť sa čítať, napriek bežnému spôsobu výučby a primeranej inteligencii a sociokultúrnej príležitosti.

      

     Dysgrafia - porucha písania -ovplyvňuje grafickú stránku písomného prejavu: čitateľnosť a úpravu. Dieťa ťažko napodobňuje tvary písmen,  má pomalé vybavovanie tvarov písmen, tempo písania.

     Dysortografia -  porucha pravopisu. Prejavuje sa neschopnosťou dieťaťa naučiť sa čítať, napriek bežnému spôsobu výučby a primeranej inteligencii a sociokultúrnej príležitosti.

     Dyskalkúlia - porucha matematických schopností. Prejavuje sa napr. zlou orientáciou na číselnej osi, zámenou číslic (napr. 6-9), alebo zámenami čísel (2008-2800), neschopnosťou vykonávať matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej orientácii.

     Reedukácia – (doslovný preklad prevýchova) je  vytváranie nových návykov a schopností,
     ktoré vedú k osvojeniu nejakej činnosti.  Nesmie sa zamieňať za doučovanie, v žiadnom prípade nie je možné pri reedukácii dopisovať so žiakom to, čo nestihol na vyučovaní.


      

      

     INFORMÁCIE NIELEN PRE RODIČOV

      

     P R A V I D L Á    D O M Á C E H O   C V I Č E N I A

      

      

     Pravidlá  domáceho cvičenia /obsah podľa pokynov  špeciálneho pedagóga/

      

     - stačí 5-10 minút, denne, vytrvalo, približne 2-3 mesiace

     - vytvoriť pohodu

     - pri známke nepozornosti nácvik prerušiť, vrátiť sa po chvíli

     - postupne zvyšovať náročnosť po zvládnutí predchádzajúcich cvičení

     - motivovať dieťa k práci, hrové aktivity, súťaž

           - oceniť aj drobné kroky /nájsť si vždy niečo na pochválenie, nepoužívať slovo nie, zle, ale stop, ešte raz sa pokús, je to lepšie, vidím, že si sa snažil../ nezabudnúť na dôležitosť zážitku úspechu a možnosť zvládnutia svojich ťažkostí

     - tolerovať pomalé tempo práce, nepresnosti vo výkonoch

     - získať pre spoluprácu aj učiteľa

     - krátkodobé ciele, povzbudzujúce výroky – toto bude pre teba hračka

      

      

     Cvičenia sluchového vnímania /podpora čítania, diktátov../:

      

     • rozdeliť vetu na slová, určiť poradie, počet, prvé a posledné
     • deliť slová na slabiky a hlásky, určiť ich poradie, počet, prvú a poslednú hlásku, vedieť či sa istá hláska vyskytuje v slove, vymýšľať slová s danou hláskou – začína sa na,  končí na, na druhom mieste v poradí je...povedať koľko hlások má slovo
     • rozpoznať vyhláskované slovo /v prípade potreby začať od slabík, dvojslabičné slovo s otvorenými slabikami - ruka, jednoslabičné slovo so zatvorenou slabikou - pes, trojslabičné slovo s otvorenými slabikami - koleso, dvojslabičné slovo s 1 zatvorenou slabikou – bubon, taška.../  r-u-k-a, k-o-l-e-s-o
     • tvorenie slov zámenou hlásky, slabiky /mak-rak-vak/, pridávaním či uberaním hlások, slabiky
     • tvorenie slov z poprehadzovaných slabík, písmen
     • pri čítaní príbehu dieťa reaguje dohovoreným pohybom na počutie dohovoreného slova /farby, slovo kráľ, zvieratá../
     • pri čítaní príbehu zámerne meníme slová v známom texte /Modrá Čiapočka, niesla v košíčku cvičky.../
     • vymýšľame slová s rovnakým základom – ryba, rybár, rybník..
     • dospelý hovorí dvojice rovnakých a podobných slov, dieťa označí či sú rovnaké, alebo v čom sa odlišujú
     • dospelý hovorí slová, dieťa určuje prítomnosť a pozíciu dohodnutej hlásky
     • v slovách určujeme tvrdú, mäkkú hlásku d-ď, t-ť, začíname s rozlišovaním na začiatku slova, na konci a potom uprostred
     • podobne s rozlišovaním znelých a neznelých spoluhlások
     • po sluchovom zvládnutí cvičíme v písanie /tvrdej, znelej, mäkkej, neznelej spoluhlásky, dlhej samohlásky../ najprv v doplňovacích cvičeniach, potom ako diktát po predchádzajúcej sluchovej príprave /rozložíme si slovo na hlásky, zdôrazníme mäkčeň. dĺžeň
     • označujeme krátku a dlhú samohlásku v texte, grafickými značkami slabiky /krátka slabika – bodka, dlhá slabika – čiara/ a triedime slová podľa udanej schémy / - . . ,   . -  ,  . ./
     • vymýšľanie slov podľa danej schémy / - . .  písmeno/
     • reprodukcia rytmu tlieskaním, ťukaním, vytlieskávanie rytmu piesne
     • slovné hry s doplňovaním slov do vety: Mama kúpila...
     • vytlieskávanie slabík v slove, vo vete
     • zapamätať si riekanky, básničky, zaujímavé výroky /rytmus, rým/
     • podľa počutej inštrukcie vykonať/naraz povedané dva – tri pokyny/ a dodržať postup zadania /poradie pokynov/

      

     Cvičenia sluchovej analýzy, syntézy:

      

     Vždy dodržať postupnosť, začať od slov /prípadne od slabík/, ktoré dieťa ešte dokáže analyzovať, alebo poskladať z počutých hlások. Dieťa postupne sa učí pracovať so slovami zvyšujúcej sa náročnosti /po bodoch/, v nácviku prechádzame ku ďalšiemu typu slov len vtedy, ak zvláda analýzu a syntézu daného bodu /napr. v 2. bode zvládne slová, postupujeme k slovám v bode 3/

     1. slabiky  ma, lo, pe...     op, al, em...

     2. dvojslabičné slová/spoluhláska a samohláska/: ruka, pero, misa

     3. dvojslabičné slová :  áno, eso, ucho, aby

     4. slová so zatvorenou slabikou: pes, dom, žiak

     5. dvojslabičné slová: hlava, kruhy, zbiera

     6. trojslabičné slová:  ovocie, akoby, okolo, Irena

     7. trojslabičné slová: rodina, jahoda, palica

     8. kombinácie: obed, sused, Adam, účet

     9. kombinácie: taška, búrka

     10. kombinácia v trojslab. slove: výrobok, pekáreň

     11. dve zatvorené slabiky: balkón, parník, sedliak

     12. zložitejšie slová: vlak, zrnko, pstruh, srdce, prsteň, jablko, brzda

     13. niekoľkoslabičné slová: prisťahovalec, drevorubač, okoloidúci, dlhotrvajúci

     14. podobné slová: pec-vec, schody-zhody, bohatá-rohatá, zapísal-zasypal, trojka-sojka

     15. slová s inverziou hlások: kos-sok, syr-rys, sen-nes, mat-tam

      

      

     Cvičenia zrakového vnímania /podpora rozlišovania písmen, písania, čítania, diktátov, matematiky../:

      

     • hľadáme rôzne objekty, detaily napr. pri pohľade z okna, v izbe
     • hľadanie obrázka v spleti čiar, prekrývajúcich sa obrazcov, slov
     • vyfarbovanie plôch podľa daných značiek
     • vyhľadávanie písmen v texte
     • triedenie predmetov podľa danej vlastnosti
     • hľadanie odlišností, rovnakosti dvoch obrázkov v dvojici, skupine podobných
     • dokresľovanie obrázkov, písmen, skladanie z častí – obrázky, písmená, slová
     • hry pexeso, Čo na stole pribudlo /zmenilo sa, stratilo sa/? do 8ks

     /Dospelý pomáha, ak o každom predmete povieme komu patrí, na čo sa používa..., kreslenie hľadaných predmetov, napovedanie prvej hlásky, napísanie prvej slabiky.../

     • rozlišovanie inverzných obrázkov – rovnaké aj stranovo prevrátené /hry s predmetmi/, dokresľovanie rovnakého a obráteného obrazca
     • vyhľadať rovnaký, odlišný predmet v skupine
     • dokresľovanie podľa osi súmernosti, kreslenie v štvorcovej sieti, zväčšovanie
     • hra Na sochy, Na zrkadlá
     • dieťa so zaviazanými očami sa má dotknúť rovnakého miesta na svojom tele, kde sa ho predtým dotkol dospelý
     • pojmy hore/dole, vpravo/vľavo, vpredu/vzadu, pred/za, medzi, vedľa... umiestňovanie predmetov podľa pokynov, kreslenie značiek na papier podľa pokynov
     • skladanie častí geometrických tvarov
     • sledovať očami pohybujúce sa objekty, gúľanie očami... bez pohybu hlavy, vymenovať rad predmetov postupne zľava doprava
     • rozhovor o obrázkoch s dejom príbehu postupne zľava doprava podľa
     • zostaviť obrázky s dejom príbehu podľa dejovej línie
     • sledovanie labyrintu, prepletených čiar prstom, ceruzkou, spájanie obrázkov
     • obkresľovanie línie obrázkov cez priesvitný papier, po bodkách
     • vytváranie skupín predmetov, pridávanie a odoberanie podľa pokynov, porovnávanie množstva, rozklad čísel s používaním predmetov, kreslenie čísel
     • modelovanie, obkresľovanie písmen tlačených, písaných
     • ukladanie predmetov podľa vzoru, vytváranie vzorov, doplňovanie chýbajúcich častí vzoru, vyfarbovanie daných okienok v štvorcovej sieti
     • písanie písmen, slov do krupice, piesku, obkresľovanie veľkých predpísaných písmen a slov

     Pri práci s obrázkami začať najprv s jednoduchými, postupne prechádzať k zložitejším s väčším množstvom detailov.

      

      

     Cvičenia s deťmi s dyslektickými ťažkosťami:

      

     Modelovanie písmen z rôznych materiálov – zámeny písmen

     Vyhľadávanie a vyfarbovanie /označovanie/ istého písmena v texte v časopise, knihe, zápis niektorých slov

     Vymýšľame slová začínajúce na písmená, ktoré si dieťa zamieňa a zápis niektorých slov

     Dokresľovanie písmena – fantázia, dotvoriť tlačený, alebo aj písaný tvar

     Dopisovanie písmena – chýbajúcu časť

     Obkresľovanie prstom tvar písmena, zápis písmena po vybodkovaných líniách

     Čítanie spoluhlásky s rôznymi samohláskami - Sa, so, se, su, si  

     Spájanie slabík spievaním, ťahavým slabikovaním a postupne skracujeme ťahanie   sssááááááá, mmóóó

     Čítame: veee-seee-looo, /rozdeľujeme slová v texte zvislými čiarami: k-ni-ha, b-ra-t, s-to-li-č-ka, vl-k, z-mr-z-li-na.. /

     Postupnosť čítania slov pri nácviku pozri pri sluchovej analýze a syntéze, dodržiavať rovnakú postupnosť náročnosti slov

     Označiť v čítaných slovách zvislou čiarou úseky vyslovované naraz

     U začiatočníkov možnosť farebne označiť slabiky do štvorčekov

     Spoločné čítanie striedavé – jedno slovo, veta, odsek

     Spoločné čítanie – naraz s dieťaťom v jeho rytme

     Spoločné čítanie /8-10 slov/ – dospelý najprv prečíta slová, dieťa sa pozerá na vyslovenie slov, potom čítajú spoločne, potom dieťa samo

     Práca s okienkom – postupné odkrývanie textu

     Pod čítaný riadok používať pevný nepriesvitný pás

     Podčiarknúť slová po predchádzajúcom sa zoznámení textu očami /istý počet viet/, najprv označené slová prečítam /možnosť ich napísať, rozložiť na hlásky, slabiky, poskladať z vyslovených hlások a pod/, potom čítam celý text

     Vyhľadávať slová v texte, vetu, čítanie istého slova v istom riadku Napr. druhé slovo v prvom riadku../.

     Svoje dokončovanie príbehu, vety

     Čítanie viet s chýbajúcimi časťami slov, celými slovami, ktoré má dieťa opraviť, alebo s niektorými podobnými slovami /ušiel-utiekol, pec- sporák../, ktoré má dieťa označiť

     Rozprávanie známeho príbehu podľa obrázkov

     Skladanie slov /napr. z čítaného textu/ z poprehadzovaných slabík

     Rozdeľovanie slov vo vete, kde sú slová napísané spolu

      

      

     Cvičenia detí na rozvoj grafomotorických a vizuomotorických zručností, podpora písania:

      

     1.  Pri osvojovaní si a fixácii písmen využívať multisenzoriálny prístup – písmeno      modelovať, tvarovať z rôznych materiálov, dokresľovať, vyslovovať...
     2.  Využívať uvoľňovacie cvičenia pred písaním, aj v priebehu písania /rameno, lakeť – v stoji kreslíme do vzduchu, papier na stene, obkresľujeme ležatú osmičku – pohyb začína doľava – jednou, druhou, oboma rukami, písanie veľkých tvaroch aj kreslenie  do piesku, do krupice, do zošita so širokými riadkami../.
     3. Umožniť dieťaťu zmenu polohy tela, krátky odpočinok, relaxáciu.
     4. Pokúsiť sa o fixáciu správneho úchopu písacieho náčinia – položenie na 3. prste, palec a ukazovák pero pridržiavajú zo strán, 2 – 3 cm od hrotu pera /nenásilne/. Každé mierne zlepšenie a snahu oceniť.
     5. Využívať zošity s pomocnou liniatúrou, širšími medzerami medzi linajkami /aj u starších žiakov, nepísať do zošitov bez linajok/.
     6. Umožniť používať pomôcky – vhodné písacie a kresliace náčinie /pero Stabilo, Tornádo/, špeciálne násadky z moduritu alebo s trojuholníkovým prierezom, podložka so znázornením správnej polohy zošita.
     7. Rešpektovať pomalšie tempo písania, uprednostniť kvalitu pred kvantitou, aby nedošlo k zhoršeniu výkonu z dôvodu zbytočného náhlenia sa a nedávať prepisovať.
     8. Gramatické chyby v písomnom prejave /napr. diktáte – časovo limitovaný výkon/ si následne overiť ústne a potom spolu opraviť s vysvetlením pravidla. Slovo napíše dospelý, môže zvýrazniť farebne pravopisný jav a dieťa slovo niekoľkokrát odpíše. Diktáty nahradiť doplňovacím cvičením.
     9. Využívať špecifický autodiktát s predriekávaním  jednotlivých hlások /nahlas/ a dôsledným doplňovaním diakritických znamienok hneď po napísaní písmena /cvičím – c, v, i, č mäkčeň, í dlžeň, m/.
     10. Pri prepise naučiť dieťa kontrolovať za sebou svoj zápis a porovnať ho s predlohou/tlačeným textom/, nesprávne napísané podčiarknúť, napísať správne niekoľkokrát. Mäkčene a dĺžne a pod. zapísať hneď, nie až po napísaní celého slova.
     11. K náukovým predmetom – zápisy v zošitoch nahradiť okopírovaním zápisu spolužiaka /ak sa vzhľadom k zníženej kvalite zápisu sa nedajú využiť na domácu prípravu/, K písomnému overovaniu znalostí dieťaťa voliť skôr práce menšieho rozsahu, testové formy, stručné odpovede.
     12. Vo všetkých predmetoch tolerovať zníženú kvalitu písomného prejavu, rešpektovať pomalšie tempo zápisu – uprednostniť kvalitu pred kvantitou, dopriať viac času na napísanie. Oceniť časť, ktorá sa podarila, drobné pokroky, snahu. Naučiť heslovite zapisovať učebnú látku a graficky označiť vzťahy a súvislosti, možnosť dokresľovania obrázkov
     13. Tolerovať zníženú kvalitu grafického prejavu /písanie, rysovanie, kresebný prejav, motorické zručnosti na pracovnej výchove/, oceniť snahu.
     14. Umožniť v prípade potreby prechod na písanú formu tlačených písmen /2. stupeň/.
     15. Pri práci využívať často zásadu často, ale v kratšom rozsahu.

      

      

     Práca s deťmi s dysortografickými ťažkosťami:

      

     Naučiť sa postupne pravopisné pravidlá

     Doma písať diktáty, doplňovacie cvičenia, zdôvodňovať pravidlá

     Nesprávne napísané slovo predpísať, dieťa ho niekoľkokrát odpíše - zvýrazniť farebne časť slova, v ktorom dieťa pri písaní urobilo chybu, aby si zapamätalo správny tvar slova

     Autodiktát s predriekávaním

     Diktovať len slová, v ktorých dieťa zvládlo sluchovú analýzu, syntézu /pozri sluchové vnímanie, deti nižších ročníkov/, skôr bežne používané slová, postupne jednoduché vety

     Zoznámiť sa najprv s cvičením, ktoré mu nadiktujete – označiť si slová, v ktorých zvyčajne dieťa robí chyby /dlhé slabiky, vybrané slová../, potom text dieťa napíše

     Každé pravidlo prehľadne a farebne napísať na výkres a zavesiť na nástenku vo výške očí dieťaťa pri práci

      

     Práca s deťmi s dyskalkulickými ťažkosťami:

      

     1. Počítať s názorom, s predmetmi - skupiny viac, menej, rovnako, spočítať predmety a napísať číslo /spojenie počtu s číslom/, ukáž x prstov – do 10 bez prepočítavania po jednej
     2. Poradie čísel – povedz číslo, ktoré číslo je pred, ktoré za, vymenuj 5 čísel pred daným číslom, doplň ako idú čísla ďalej.
     3. Pojmy veľký, malý, väčší, menší, vpravo, vľavo, rovnako...
     4. V numerických úlohách naučiť jeden spôsob vypočítania – neponúkať rôzne možnosti počítania toho istého príkladu, vždy počítať s názorom do 20 s predmetmi, do 100 počítadlo, tabuľky sčítania a odčítania.
     5. Pri manipulácii s predmetmi aj slovný komentár vykonávaných činností /zapojiť čo najviac zmyslov pri osvojovaní si učiva, zároveň kontrola správneho konania a postupu operácie pre dospelého/. Činnosti sa postupne zautomatizujú.
     6. Dovoliť pri výpočtoch používať  a naučiť pracovať s tabuľkami násobenia, pásy násobkov, alebo inú pomôcku, s ktorá žiakovi vyhovuje, zapisovať čísla do štvorcovej siete
     7. Názorne vysvetliť zloženie viacciferného čísla
     8. Naučiť jeden typ riešenia jednoduchej slovnej úlohy, zadávať vždy rovnakým spôsobom /úlohy z učebnice preformulovať/, zvýrazniť kľúčové slovo čo máme vypočítať, pomáhať previesť čítané zadanie do čísel.

      

     Veľa chuti a trpezlivosti pri práci

      

     Spracovala: Mgr.  Habdáková Jana, školský špeciálny pedagóg

     Literatúra: Pokorná- Teórie nápravy poruch učení

                      Zelinková – Poruchy učení

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje