• ŠTATÚT RADY ŠKOLY

     

    pri Spojenej škole, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

     

                                                               

    V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanovením § 9 odst. 1 vyhlášky MŠ   SR  č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento Štatút rady školy.

     

    Čl. 1

    Základné ustanovenie

     

    (1)   Rada školy sa zriaďuje pri Spojenej škole, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky.

    (2)   Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

                                                                          Čl. 2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy

     

    (1)   Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy alebo školského zariadenia, pri ktorej je zriadená.

    (2)   Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

     

                                                                             Čl. 3

    Činnosť rady školy

     

    (1)   Rada školy  sa vyjadruje k chodu školy a ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,

           a to:  

    a)  uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

    b)  navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa    školy,

    c)    predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa         na odvolanie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    d)  vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

    1.      k návrhu na počty prijímaných žiakov,

    2.      k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraní,

    3.      k návrhu na školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

    4.      k návrhu rozpočtu,

    5.      k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

    6.      k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

    7.      k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

    8.     ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva roky

            a každoročne  vyhodnocovaného,

    9.     k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení

            výchovno-  vzdelávacieho procesu,

    10.   k návrhu na zrušenie školy, spájanie alebo združovanie s inými školami alebo školskými

             zariadeniami.

         e)  podľa potreby spolupracuje s poradnými orgánmi riaditeľa školy /pedagogickou  radou, predmetovými  komisiami/.  Ak rada školy rieši závažný problém, môže si vyžiadať  stanovisko pracovníkov školy, rodičov, žiakov, študentskej rady, orgánov štátnej   správy, do ktorých pôsobností daný problém spadá,

          f)  má právo žiadať od študentskej rady správu o činnosti.

    (2)   Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov

           zo zvolených  zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.

    (3)   Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

          a) vopred určí spôsob  voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu ,

          b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza    výberového konania, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania   riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet  hlasov všetkých jej členov,

          c) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy: zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný   predsedom rady školy.  

     

    Čl. 4

    Zloženie rady školy

     

    (1)   Rada školy má 11 členov, jej funkčné obdobie je 4 roky.

    (2)   Členmi rady školy sú

           -  dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

           -  jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

           -  traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

           - štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

          -  jeden delegovaný za žiakov.

     

    (3)   Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy okrem členov uvedených v bode (2) tohto článku aj:

          a)    jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu

          b)    jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie

          c)    jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja

     

    (4)  Členom rady školy môže byť i delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní s tým, že toto členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva.

           Návrh  delegovaného zástupcu zasiela dotknutá právnická alebo fyzická osoba riaditeľovi školy, ktorý ich bezodkladne zašle zriaďovateľovi, ktorý rozhoduje o výbere z navrhnutých kandidátov na čestné členstvo a ich menovaní.

           Členom Rady školy nemôže byť riaditeľ školy a zástupcovia riaditeľa školy.

     

     

    Čl. 5

    Spôsob voľby členov rady školy

     

    (1)  Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

    (2)  Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

    (3)  Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

    (4)   Voľba zástupcu  žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

    (5)  Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    (6)   Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    (7)   Členstvo v rade školy zaniká

    a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

    b) vzdaním sa členstva,

    c)  ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom, starostom obce alebo primátorom mesta,

    d)  ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

    e)  ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

    f)   ak zvolený zástupca žiakov  prestane byť žiakom školy,

    g)  odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    h)   odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní,  ktorí boli do rady školy delegovaní,

    i)   obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

    j)  smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

    (8)   Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

     

    Čl. 6

    Doplnenie členov rady  pred ukončením funkčného obdobia

     

    (1)   V prípade zániku, alebo pozastavenia členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady  školy, je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

     (2)  V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov rady školy, predseda rady školy doplní chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

    (3)   Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

    Čl. 7

    Pravidlá rokovania rady školy

     

    (1)    Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

    (2)    Predsedu rady školy a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

    (3)    Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

    a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

    b) o to sám požiada a vzdá sa funkcie.

    (4)   Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

    a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť  mesiacov,

    b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy,

    c)  ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

    (5)    Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina   jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku.

    (6)   Každý člen rady školy má jeden hlas.

    (7)    Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

    Ak ani jeden uchádzač nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy v prípade  kandidovania 3 a viac uchádzačov vo výberovom konaní, môže sa uskutočniť druhé kolo tajnej voľby, do ktorého postúpia prví dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov výberovej komisie.

    (8)   Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

    (9)   Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.

    (10)  Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov

           všetkých členov nerozhodne inak.

    (11)   Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

    (12)  O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť podpísaná

            predsedom rady školy. Prílohou sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.

    (13)  Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č.  291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    (14)  Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie osoby, a to najmä  riaditeľa školy a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

         

    Čl. 8

    Práva a povinnosti člena rady školy

     

    (1)   Člen rady školy má právo:

    a) voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,

    b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,

    c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim  vyjadrovať,

    d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

    e)  predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

    (2)   Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

    (3)   Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    (4)   Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy a rodičov žiakov školy. Členovia rady školy pravidelne informujú o činnosti rady školy zástupcov tejto zložky,  ktorú v rade zastupujú a získavajú od nich podnety pre prácu  v rade školy.

    (5)    Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť riaditeľovi školy, aby bol odvolaný postupom podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     

    Čl. 9

    Povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

     

    (1)    Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

    (2)   Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3)   Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí  rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.

    (4)   Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby, najmenej dvakrát ročne.

    (5)   Predseda rady školy zvolá radu školy vždy najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

    (6) Za podpredsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    (7) Podpredseda rady školy, zastupuje v neprítomnosti predsedu rady školy v dobe jeho neprítomnosti,  zvoláva a vedie zasadnutie rady školy.

    (8)   Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

    (9)   Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, a to, najneskôr do 31. marca bežného roka.

    (10)   Výročná správa obsahuje:

    a)  prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

    c)  zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

    (e) ďalšie údaje určené radou školy.

    (9)   Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

    (10)  Predseda školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

    (11)  Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia  výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.

    (12)  Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať  zriaďovateľovi školy zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

    (13)  Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov  týkajúcich sa činnosti rady školy.

     

    Čl. 10

    Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

     

    (1)   Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

    (2)   Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

    (3)   Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

     

    Čl. 11

    Finančné zabezpečenie rady školy

     

    (1)   Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    (2)   Rada školy nemá vlastný majetok.

     

    Účinnosť

     

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na  zasadnutí rady školy a nadobúda účinnosť týmto dňom.

     


    Vo Vrútkach dňa   13. 2. 2020  

     

    Štatút rady školy doplnený  v článku 7, bod 7.

    Dodatok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a nadobúda účinnosť týmto dňom.

     

    Vo Vrútkach dňa: 2. 6. 2022

     

     

     

                                                                                             

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • Gymnázium, ZŠ:+421 43 428 21 19 MŠ:0910 697 629 ŠJ: 0911 308 309
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje