Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Bádateľko BAD
Biobádateľ BIB
Biológia BIO
Cestujeme storočiami CST
Cvičenia z geografie CVG
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
diagnostika praktických zručností DPZ
Divadelníček DIV
Domov a práca DAP
Dopraváčik DOP
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geobádateľ GEB
Geografia GEO
Hravá fyzika HRF
Hudobná výchova HUV
Hudobno pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova INV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Literatúra LIT
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Mladý záchranár MLZ
Môj kamarát počítač MKP
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova evanjelická NVE
Nemčinárik NEM
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Pohybové hry PHR
Poznaj a chráň PZCH
Pracovná výchova PRC
Pracovné vyučovanie PRC
Praktiká z matematiky PZM
Prírodopis PRI
Prírodoveda Prír
Prvouka PRV
Regionálna výchova RGV
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RGV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií/ Individuálna logopedická intervencia RSF
Rozvoj špecifických funkcií
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SLJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova Techv
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie TVČ
Tvorivé písanie TVP
Tvorivko TVO
Viac ako peniaze VAP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zábavná slovenčina ZSL
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMV

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019