Navigácia
Charakteristika ŠKD Oznamy Naše aktivity Výchovný program ŠKD Záujmová činnosť v ŠKD

Školský klub detí

Charakteristika ŠKD


    

Školský klub detí predstavuje jednu z foriem voľnočasovej starostlivosti o žiakov prevažne mladšieho školského veku.
 

V školskom roku 2018/2019 ponúkame žiakom v ŠKD  možnosť rozširovať si zručnosti, tvorivosť a pohybovú zdatnosť v nasledovných činnostiach: spoločensko- vednej a samoobslužnej, esteticko- výchovnej / výtvarnej a hudobnej /, prírodovednej a pracovno- technickej. Žiaci majú možnosť pripraviť sa na vyučovanie, pričom osobitná pozornosť sa venuje vypracovávaniu domácich úloh so slabšími žiakmi. Pripravujeme aj zábavné popoludnia, hry a súťaže: v preskoku cez švihadlo, tanečný maratón, o najlepšieho hráča v pexese, tanečný karneval, literárny kvíz, ekologickú hru, súťaž na kolieskových korčuliach a iné. Našou snahou je, aby deti efektívne a zmysluplne využili pobyt v ŠKD.

 

ŠKD v školskom roku 2018/2019 ponúka deťom:

- zábavné hry a súťaže

- oddych a relaxáciu

- prípravu na vyučovanie

- prácu v záujmových útvaroch "ŠPORTUĽKO", “Pohybové hry- LOPTOŠI”, Veselá vareška, Rádio Kamarát, ŠIKOVNÉ JAZÝČKY a RUČIČKY

- rozširovanie zručnosti, tvorivosti a fantázie v záujmových oblastiach, ktoré sú súčasťou výchovného programu ŠKD

 

 

Priebežne Vás budeme informovať o pripravovaných aktivitách, ktoré sa budú uskutočňovať v nasledujúcich mesiacoch.Žiakom staršieho školského veku ponúka program na voľný čas.

PREVÁDZKA:  06:00 -   7:30 hod.

                                                11:20 - 16:30 hod.                                            

        7,45- 8,30 hod. (štvrtok-skupinové vyučovanie ANJ)
                                        

PONUKA: Zaujímavý a pestrý program zameraný na oddych, relaxáciu, záujmové aktivity a prípravu na vyučovanie.

ZÁUJMOVÉ AKTIVITY:
- výtvarné činnosti
- hudobno - pohybové
- prírodovedné
- športové aktivity
- zábavné hry a súťaže

 

Žiakom II. stupňa v školskom roku 2018/2019 ponúkame:

 

- prácu v záujmovom útvare - rozhlasový - Rádio Kamarát

- zábavu v príležitostných aktivitách / podľa plánu činnosti /

- vedomostné súťaže
RÁDIO KAMARÁT:

VYSIELACÍ ČAS - 1 x za mesiac 1.vyučovaciu hodinu (45 min.)

OBSAH VYSIELANIA - zo života školy, aktuálne spoločenské dianie. Vysielanie      
                                  zabezpečujú žiaci II. stupňa pod vedením pedagóga.

PROGRAMOVÁ SKLADBA:
- ľudové tradície a zvyky
- počasie - pranostiky
- horoskop
- pesničky
- rubrika Na telo (otázky pre pozvaného hosťa)
- komentár
- aktuality zo života školy