• Charakteristika činnosti

    •   

     Charakteristika činnosti

      

     Dobrý deň,

      

     som výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov.

      

     Ako výchovný poradca na našej škole:

      

     ▪ sústreďujem pozornosť na žiakov s poruchami správania a so znakmi sociálneho neprispôsobenia,

     ▪ spolupracujem so školským špeciálnym pedagógom a zameriavam sa na činnosť žiakov s rizikami školskej neúspešnosti,

      ▪ evidujem  neospravedlnené hodiny žiakov  a podieľam sa na realizácii prevencie záškoláctva,

      ▪ v oblasti profesijnej orientácie poskytujem poradenský servis pre rodičov a žiakov:     

     a) informujem o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách, o rôznych odboroch, o prijímaní na stredné školy, o podmienkach štúdia,      

     b) usmerňujem žiakov pri voľbe povolania, pomáham vyberať SŠ podľa záujmov a prospechu,            

     c) umožňujem žiakom stretnutia s  pracovníkmi SŠ, organizujem žiakom besedy, zabezpečujem účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí),

     e) organizujem prácu s prihláškami žiakov na stredné školy,

     ▪ spolupracujem so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši,

     ▪ poskytujem informácie ohľadom Testovania9, organizujem  priebeh Testovania9 na škole,

     ▪ poskytujem informácie formou individuálnej a skupinovej práce so žiakmi a rodičmi žiakov,

     ▪ riešim problémy žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom, prípadne políciou,

     ▪ úzko spolupracujem s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine (CPPPaP v Martine), ktoré poskytuje poradenstvo rodičom nerozhodným pri výbere strednej školy alebo v iných súvislostiach,

     ▪ som členom asociácie výchovných poradcov (AVP) a stotožňujem sa s jej mottom:

     „Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.

     Činnosť výchovnej poradkyne:

     1. Poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže.
     2. Konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií triednym učiteľom,  žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách a o možnostiach voľby povolania.
     3. Koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

      

     Stránky, na ktorých sa môžu zákonní zástupcovia informovať ohľadom profesijnej orientácie svojich detí:

     1. www.stredneskoly.eu
     2. www.strednaskola.sk
     3. www.kamnaskolu.sk
     4. www.modernaskola.sk

      

     Agenda výchovného poradcu:

     • Výchovné a vzdelávacie problémy
     • Talentovaní a nadaní žiaci
     • Žiaci zanedbávajúci školskú dochádzku
     • Oblasť profesijnej orientácie
     • Oblasť odborného rastu a osvetová oblasť
     • Oblasť spolupráce s vedením školy, TU, vyučujúcimi, so ŠŠP, s koordinátorom drogovej prevencie a s CPPPaP – s oddelením sociálnoprávnym.
     • Testovanie 5
     • Testovanie 9 

      

     V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať, spolu to zvládneme.

     Mg. Denisa Chovancová

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje