Navigácia
Charakteristika činnosti Plán činnosti výchovného poradcu Poradenské dni pre rodičov Aktuality pre rodičov Testovanie - 5 Prihlášky na strednú školu a zápis Dôležité termíny pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka

Výchovný poradca

Charakteristika činnosti

  

Charakteristika činnosti

 

Dobrý deň,

 

som výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov.

 

Ako výchovný poradca na našej škole:

 

▪ sústreďujem pozornosť na žiakov s poruchami správania a so znakmi sociálneho neprispôsobenia,

▪ spolupracujem so školským špeciálnym pedagógom a zameriavam sa na činnosť žiakov s rizikami školskej neúspešnosti,

 ▪ evidujem  neospravedlnené hodiny žiakov  a podieľam sa na realizácii prevencie záškoláctva,

 ▪ v oblasti profesijnej orientácie poskytujem poradenský servis pre rodičov a žiakov:     

a) informujem o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách, o rôznych odboroch, o prijímaní na stredné školy, o podmienkach štúdia,      

b) usmerňujem žiakov pri voľbe povolania, pomáham vyberať SŠ podľa záujmov a prospechu,            

c) umožňujem žiakom stretnutia s  pracovníkmi SŠ, organizujem žiakom besedy, zabezpečujem účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí),

e) organizujem prácu s prihláškami žiakov na stredné školy,

▪ spolupracujem so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši,

▪ poskytujem informácie ohľadom Testovania9, organizujem  priebeh Testovania9 na škole,

▪ poskytujem informácie formou individuálnej a skupinovej práce so žiakmi a rodičmi žiakov,

▪ riešim problémy žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom, prípadne políciou,

▪ úzko spolupracujem s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine (CPPPaP v Martine), ktoré poskytuje poradenstvo rodičom nerozhodným pri výbere strednej školy alebo v iných súvislostiach,

▪ som členom asociácie výchovných poradcov (AVP) a stotožňujem sa s jej mottom:

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.

Činnosť výchovnej poradkyne:

 1. Poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže.
 2. Konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií triednym učiteľom,  žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách a o možnostiach voľby povolania.
 3. Koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

 

Stránky, na ktorých sa môžu zákonní zástupcovia informovať ohľadom profesijnej orientácie svojich detí:

 1. www.stredneskoly.eu
 2. www.strednaskola.sk
 3. www.kamnaskolu.sk
 4. www.modernaskola.sk

 

Agenda výchovného poradcu:

 • Výchovné a vzdelávacie problémy
 • Talentovaní a nadaní žiaci
 • Žiaci zanedbávajúci školskú dochádzku
 • Oblasť profesijnej orientácie
 • Oblasť odborného rastu a osvetová oblasť
 • Oblasť spolupráce s vedením školy, TU, vyučujúcimi, so ŠŠP, s koordinátorom drogovej prevencie a s CPPPaP – s oddelením sociálnoprávnym.
 • Testovanie 5
 • Testovanie 9 

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať, spolu to zvládneme.

Mg. Denisa Chovancová