PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Erika Repková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 29
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Beáta Pivarčiová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 38
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Bc.Monika Gunišová PowerPoint v edukačnom procese 15 60
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Aktivizujúce metódy vo výchove/ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24
PaedDr. Jana Habdáková Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. 12 15
Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny 3
Mgr. Denisa Chovancová PowerPoint v edukačnom procese 15 73
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Výchovný poradca ako dôležitý článok celoživotného poradenstva 43
Mgr. Marián Krivuš Za tvorbu učebníc 60 60
Mgr. Alena Matulová Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Michalová Viac ako peniaze 25 46
GeoGebra v edukačnom procese 15
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Anna Mistríková Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Nekorancová Školská integrácia 10 34
Implementácia kooperatívného vyuč. v prim. vzdelávaní 8
Využitie artefiletiky v pedag. činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Dopravná výchova v ZŠ 6
Mgr. Jana Repoňová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Alena Sereková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 50
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Silvia Škrabáková Osobnostný a soc. rozvoj žiakov v edukač. proc. 15 71
Informačná a internetová bezp. v kontexte práce učiteľa 15
Implementácia aktivizujúcich metód vo VVP 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyuč. procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Lenka Šluchová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Ivana Vojvodová Aktivizujúce metódy vo výchove/ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24 60
PowerPoint v edukačnom procese 15
Komunikačné zručnosti vychovávateľov 21


© aScAgenda 2021.0.1245 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2020
  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje