Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Erika Repková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 64
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Beáta Pivarčiová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 38
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Bc.Monika Gunišová Aktivizujúce metódy vo výchove/ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24 60
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Mgr. Renáta Hnilicová Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 169 169
Mgr. Eva Holečková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 204
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 169
Mgr. Denisa Chovancová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 60
PowerPoint v edukačnom procese 15
Rozširujúce štúdium v odbore Učiteľstvo anglického jazyka 30
Mgr. Monika Kaštanová Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 109 109
Mgr. Tomáš Klačan PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marián Krivuš Za tvorbu učebníc 60 60
Mgr. Silvia Majerovová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 50
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s ppdporou IKT 35
Mgr. Alena Matulová Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Michalová GeoGebra v edukačnom procese 15 59
Viac ako peniaze 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 19
Mgr. Anna Mistríková PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Nemčeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Jana Repoňová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 30
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Alena Sereková Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 64
PowerPoint v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Jarmila Skyvová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 45
Základná obsluha počítača 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Lenka Šluchová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Helena Vargová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie vyučovanie CJ 70 70
Ivana Vojvodová PowerPoint v edukačnom procese 15 60
Aktivizujúce metódy vo výchove/ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24
Komunikačné zručnosti vychovávateľov 21
Mgr. Jana Habdáková Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny 3 15
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. 12


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019